Odwołanie od decyzji ZUS


W przypadku niekorzystnej decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ubezpieczonemu przysługuje prawo do złożenia odwołania. Sądem właściwym do rozpoznania tego środka odwoławczego jest sąd okręgowy – wydział pracy i ubezpieczeń społecznych. Termin do złożenia odwołania wynosi jeden miesiąc od dnia otrzymania decyzji.

Odwołanie składa się za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i może być w formie pisemnej lub ustnej – od protokołu.

 odwołaniu należy wskazać numer decyzji oraz uzasadnienie, w którym należy opisać dlaczego odwołujący nie zgadza się z decyzją, wskazać dowody. W postepowaniu gdzie orzeczenie opiera się na opiniach lekarzy dobrze jest powołać dowód z opinii biegłych specjalizacji tej, której dotyczy schorzenie.

Postępowanie odwoławcze w I instancji jest wolne od opłat.

W przypadku gdy Zakład Ubezpieczeń Społecznych uzna odwołanie za zasadne zmienia zaskarżoną decyzję lub ją uchyla. Termin w jakim może to uczynić to 30 dni w przeciwnym razie przekazuje odwołanie do sądu.

W trakcie prowadzonego postępowania sądowego zostaną przeprowadzone dowody wnioskowane przez strony. Mogą to być dowody z dokumentów, świadków a także biegłych. Powołując takie dowody należy wskazać fakt jaki ma być udowodniony.

W przypadku odwołania dotyczącego renty, świadczenia rehabilitacyjnego i innych których orzeczenie opiera się na orzeczeniu komisji lekarskiej istotnym jest załączenie aktualnej dokumentacji medycznej.

W przypadku powoływania dowodu z zeznań świadków należy wskazać imię i nazwisko takiej osoby a także jej adres. 

Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego sąd wydaje wyrok, w którym może  zmienić decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub ją oddali odwołanie.

W przypadku oddalenia odwołania, jeśli chcemy zaskarżyć decyzję sądu, w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia orzeczenia należy złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku.

We wniosku należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości wyroku czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć.

Po otrzymaniu orzeczenia wraz z uzasadnieniem, i co istotne a często budzące wątpliwości to obliczając termin liczy się data w której doręczono nam orzeczenie a nie stempla pocztowego, w terminie dwóch tygodni można złożyć apelację.

W przypadku przedłużenia terminu do sporządzenia pisemnego uzasadnienia wyroku termin, o którym mowa w § 1, wynosi trzy tygodnie. O terminie tym sąd zawiadamia stronę doręczając jej wyrok z uzasadnieniem. Jeżeli w zawiadomieniu termin ten wskazano błędnie, a strona się do niego zastosowała, apelację uważa się za wniesioną w terminie.

Apelację od wyroku sądu rejonowego rozpoznaje sąd okręgowy, a od wyroku sądu okręgowego jako pierwszej instancji – sąd apelacyjny.

Sąd rozpoznaje sprawę w składzie trzech sędziów. Na posiedzeniu niejawnym sąd orzeka w składzie jednego sędziego, z wyjątkiem wydania wyroku.

Sąd nie może uchylić lub zmienić wyroku na niekorzyść strony wnoszącej apelację, chyba że strona przeciwna również wniosła apelację.

Sąd drugiej instancji oddala apelację, jeżeli jest ona bezzasadna a w razie uwzględnienia apelacji sąd drugiej instancji zmienia zaskarżony wyrok i orzeka co do istoty sprawy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1778 z późn.zm.)

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 155, z późn.zm.)

Adwokat Monika Piękoś

Scroll to Top