Pogłębiająca się choroba psychiczna członka rodziny

W sytuacji gdy członek rodziny wskutek choroby psychicznej  podejmuje niewłaściwe decyzję jego najbliżsi postawieni są w bardzo trudnej sytuacji.

Często rodzina nie chce podejmować radykalnych kroków jak ubezwłasnowolnienie takiej osoby.

Nie zawsze też osoba chora psychicznie zagraża swojemu życiu lub zdrowiu lub życiu albo zdrowiu innej osoby.

Jednak nawet w takiej sytuacji najbliższa rodzina chorego nie jest pozostawiona bez wyjścia.

Do szpitala psychiatrycznego może bowiem być przyjęta, bez zgody również osoba chora psychicznie:

– której dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że nieprzyjęcie do szpitala spowoduje znaczne pogorszenie stanu jej zdrowia psychicznego,

– bądź która jest niezdolna do samodzielnego zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, a uzasadnione jest przewidywanie, że leczenie w szpitalu psychiatrycznym przyniesie poprawę jej stanu zdrowia.

Wniosek do sądu może złożyć małżonek, krewnych w linii prostej, rodzeństwo, przedstawiciel ustawowy lub osoby sprawującej nad nią faktyczną opiekę.

W wyjątkowych sytuacjach wniosek może zgłosić również organ do spraw pomocy społecznej.

Do wniosku należy załączyć  orzeczenie lekarza psychiatry szczegółowo uzasadniające potrzebę leczenia w szpitalu psychiatrycznym

O potrzebie przyjęcia do szpitala psychiatrycznego osoby, bez jej zgody, orzeka sąd opiekuńczy miejsca zamieszkania tej.

Podstawę prawną takiego wniosku stanowi art. 29 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

Zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego w trybie należy do marszałka danego województwa. Mówi o tym art. 46 ust. 2b ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

Jeżeli osoba psychicznie chora, wobec której wydano postanowienie o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego, odmawia stawienia się w szpitalu psychiatrycznym lub w inny sposób utrudnia wykonanie tego postanowienia, sąd z urzędu lub na wniosek upoważnionego przez marszałka województwa lekarza psychiatry może zarządzić zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie tej osoby do szpitala psychiatrycznego przez Policję.

Adwokat Agnieszka Drzewiecka

Scroll to Top