Założenie księgi wieczystej

Księga wieczysta dla nieruchomości
Księgi wieczyste prowadzi się w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości. Dla
każdej nieruchomości prowadzi się odrębną księgę wieczystą. Księgi wieczyste
zakłada i prowadzi się dla nieruchomości, które nie mają ksiąg wieczystych albo
których księgi wieczyste zaginęły lub uległy zniszczeniu.
Dla niektórych nieruchomości, które nie miały założonych ksiąg wieczystych,
prowadzone są zbiory dokumentów, do których składa się dokumenty stwierdzające
stan prawny nieruchomości. Obecnie nie zakłada się już zbiorów dokumentów,
jednak istniejące nadal zachowują znaczenie prawne.
Właściciel nieruchomości jest obowiązany do niezwłocznego złożenia wniosku o
ujawnienie swego prawa w księdze wieczystej, w tym także o założenie księgi
wieczystej. Jeżeli osoba trzecia doznała szkody na skutek nie ujawnienia prawa
własności w księdze wieczystej, właściciel ponosi odpowiedzialność za szkodę
powstałą na skutek niewykonania obowiązku ujawnienia bądź na skutek opieszałości
w jego wykonaniu.
Księga wieczysta prowadzona dla nieruchomości zawiera cztery działy, z których:
dział I obejmuje oznaczenie nieruchomości oraz wpisy praw związanych z jej
własnością,  dział II obejmuje wpisy dotyczące własności i użytkowania wieczystego,
dział III jest przeznaczony na wpisy  dotyczące ograniczonych praw rzeczowych, z
wyjątkiem hipotek, na wpisy ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością lub
użytkowaniu wieczystym oraz na  wpisy innych praw i roszczeń, z wyjątkiem
roszczeń dotyczących hipotek, a dział IV przeznaczony jest na wpisy dotyczące
hipotek.
Przy każdej księdze wieczystej są prowadzone akta księgi wieczystej, do których
składa się wszystkie dokumenty i pisma dotyczące nieruchomości.
Księga wieczysta dla własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu
mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego lub prawa do domu
jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej
Księgi wieczyste mogą być także prowadzone w celu ustalenia stanu prawnego
ograniczonych praw rzeczowych takich jak: własnościowe spółdzielcze prawo do
lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz prawo do domu
jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.
Księga wieczysta dla ograniczonego prawa rzeczowego zawiera cztery działy, z
których: dział I obejmuje oznaczenie lokalu lub domu jednorodzinnego oraz
oznaczenie nieruchomości, z którą jest związany, dział II obejmuje wpisy dotyczące
osoby, której przysługuje własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub prawo do domu jednorodzinnego w
spółdzielni mieszkaniowej, dział III  jest przeznaczony na wpisy ograniczeń w
rozporządzaniu prawem oraz wpisy innych praw i roszczeń, z wyjątkiem roszczeń
dotyczących hipotek, oraz dział IV jest przeznaczony na wpisy dotyczące hipotek.

Przy każdej księdze wieczystej są prowadzone akta księgi wieczystej, do których
składa się wszystkie dokumenty i pisma dotyczące przedmiotowych praw.
Zasady ksiąg wieczystych

Instytucją ksiąg wieczystych rządzą następujące zasady:

 1. zasada jawności – księgi wieczyste są jawne i nie można zasłaniać się
  nieznajomością wpisów w księdze wieczystej ani wniosków, o których
  uczyniono w niej wzmiankę,
 2. zasada domniemania zgodności praw wpisanych w księdze wieczystej z
  rzeczywistym stanem prawnym,
 3. zasada rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych – w razie niezgodności
  między stanem prawnym ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym
  stanem prawnym treść księgi rozstrzyga na korzyść tego, kto przez czynność
  prawną z osobą uprawnioną według księgi wieczystej nabył własność lub inne
  prawo rzeczowe, oraz 4/ zasada pierwszeństwa praw wpisanych –
  ograniczone prawa rzeczowe wpisane do księgi wieczystej mają
  pierwszeństwo przed takimi prawami nie wpisanymi do księgi.
  Prowadzenie ksiąg wieczystych
  Księgi wieczyste zakłada i dokonuje w nich wpisów sąd wieczystoksięgowy na
  podstawie wniosku złożonego przez osobę uprawnioną. Wniosek o dokonanie wpisu
  składa się na urzędowym formularzu, chyba że wniosek zawarty jest w akcie
  notarialnym. Wniosek podlega opłacie stałej, której kwotę określa ustawa z dnia 28
  lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
  Wniosek o założenie księgi wieczystej i dokonanie wpisu może złożyć właściciel
  nieruchomości, użytkownik wieczysty, osoba, na rzecz której wpis ma nastąpić, albo
  wierzyciel, jeżeli przysługuje mu prawo, które może być wpisane w księdze
  wieczystej.
  Księgi wieczyste co do zasady są obecnie zakładane i prowadzone w systemie
  informatycznym. Księgi prowadzone dotychczas w formie pisemnej są stopniowo
  informatyzowane poprzez przeniesienie ich treści do formy elektronicznej w drodze
  tzw. migracji odbywającej się w specjalnie do tego celu powołanych ośrodkach
  migracyjnych.
  Założenie księgi wieczystej dla nieruchomości
  Założenie księgi wieczystej dla nieruchomości dokonywane jest na podstawie
  wniosku zawierającego w szczególności:
 4. znaczenie nieruchomości, miejsca jej położenia, obszaru oraz sposobu
  korzystania z nieruchomości,
 5. wymienienie wszystkich uprawnionych, na których rzecz własność ma być
  wpisana oraz wskazanie ich adresów,
 6. powołanie tytułu własności nieruchomości,
 7. wyszczególnienie obciążających nieruchomość ograniczonych praw
  rzeczowych lub ograniczeń w jej rozporządzaniu albo oświadczenie
  wnioskodawcy, że nie wie o istnieniu takich praw lub ograniczeń.
  Jeżeli nieruchomość była już wpisana do księgi wieczystej, a księga ta zaginęła lub
  uległa zniszczeniu, we wniosku powinien być wskazany numer tej księgi. Jeżeli dla
  nieruchomości był prowadzony zbiór dokumentów, wniosek powinien zawierać
  wskazanie numeru tego zbioru. Jeżeli nieruchomość nie miała księgi wieczystej ani
  zbioru dokumentów, wniosek powinien zawierać odpowiednie oświadczenie w tej
  sprawie.
  Do wniosku o założenie księgi wieczystej powinny być dołączone dokumenty
  stwierdzające nabycie własności nieruchomości określonej we wniosku. Jeżeli
  dokument stwierdzający nabycie własności zaginął lub uległ zniszczeniu, a
  wnioskodawca nie ma urzędowo poświadczonego odpisu tego dokumentu, powinien
  powołać inne dowody na stwierdzenie nabycia własności nieruchomości określonej
  we wniosku. Obowiązek dołączenia dokumentów stwierdzających nabycie własności
  nie dotyczy osób, których prawa ujawnione zostały w zbiorze dokumentów.
  Ponadto, do wniosku o założenie księgi wieczystej powinny być dołączone
  dokumenty stanowiące podstawę oznaczenia nieruchomości. Dane dotyczące
  nieruchomości gruntowych i budynkowych wpisuje się w księdze wieczystej na
  podstawie wyrysu z mapy ewidencyjnej oraz wypisu z rejestru gruntów lub innego
  dokumentu sporządzonego na podstawie przepisów o ewidencji gruntów i budynków
  – dokumenty te  powinny być zaopatrzone w klauzulę właściwego organu
  prowadzącego ewidencję gruntów i budynków stwierdzającą, że przeznaczone są do
  dokonywania wpisów w księgach wieczystych.
  W przypadku gdy zakładana jest księga wieczysta, a prawo własności tego, kto ma
  być wpisany, nie zostało dostatecznie wykazane, sąd zarządza obwieszczenie
  publiczne, które zawiera:
 8. oznaczenie nieruchomości,
 9. wymienienie osób przypisujących sobie prawo własności,
 10. wezwanie wszystkich, którzy roszczą sobie prawo własności, ograniczone
  prawa rzeczowe albo prawa ograniczające możność rozporządzania
  nieruchomością, ażeby w terminie wymienionym w obwieszczeniu zgłosili w
  sądzie swoje prawa i złożyli potrzebne do ich wykazania dokumenty, pod
  rygorem pominięcia ujawnienia ich praw w zakładanej księdze wieczystej.
  Termin wymieniony w obwieszczeniu nie może być krótszy niż jeden miesiąc i nie
  może być dłuższy niż trzy miesiące. Obwieszczenie wywiesza się w budynku, w
  którym znajduje się sąd właściwy do założenia księgi wieczystej, oraz w budynku
  urzędu gminy, na której obszarze nieruchomość jest położona.

Założenie księgi wieczystej dla własnościowego spółdzielczego prawa do
lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego lub prawa do
domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej
Założenia księgi wieczystej dla własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu
mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego lub prawa do domu
jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej dokonuje się na podstawie wniosku
zawierającego w szczególności:

 1. oznaczenie miejsca położenia i powierzchni lokalu/domu,
 2. wymienienie osoby, której przysługuje to prawo,
 3. powołanie tytułu nabycia tego prawa oraz oświadczenie zarządu spółdzielni o
  przyjęciu w poczet członków spółdzielni,
 4. wyszczególnienie obciążających to prawo ograniczonych praw rzeczowych lub
  ograniczeń w rozporządzaniu tym prawem albo oświadczenie wnioskodawcy,
  że nie wie o istnieniu takich praw lub ograniczeń.
  Do wniosku powinny być dołączone dokumenty stwierdzające nabycie
  przedmiotowych praw oraz dokumenty stanowiące podstawę oznaczenia
  przedmiotowego lokalu lub domu.
  Podstawą oznaczenia lokalu, do którego przysługuje własnościowe spółdzielcze
  prawo do lokalu mieszkalnego lub spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego jest
  zaświadczenie o położeniu i powierzchni lokalu, wydane przez właściwą spółdzielnię
  mieszkaniową, z oznaczeniem nieruchomości, z którą lokal jest związany.
  Podstawą oznaczenia domu, do którego przysługuje prawo do domu
  jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, jest zaświadczenie o położeniu i
  powierzchni domu, wydane przez właściwą spółdzielnię mieszkaniową, z
  oznaczeniem nieruchomości, z którą lokal jest związany oraz wypis z rejestru
  gruntów (opatrzony klauzulą, że przeznaczony jest do dokonywania wpisów w
  księgach wieczystych).
  Radca Prawny Stanisław Proszak
Scroll to Top