Bez kategorii

Bez kategorii

Przyjęcie spadku i jego konsekwencje

Przyjęcie spadku i jego konsekwencjeZgodnie z art. 924 Kodeksu cywilnego spadek otwiera się z chwilą śmiercispadkodawcy. Niniejszy artykuł będzie stanowił analizę pod kątem możliwości jakieposiada wówczas spadkobierca zmarłego oraz ewentualnych zagrożeń, jakie mogąwynikać z przyjęcia spadku. Przyjęcie spadku wprostJest to rodzaj oświadczenia, na podstawie którego spadkobierca przyjmuje spadekbez ograniczenia odpowiedzialności za długi. Oświadczenie o przyjęciu lubodrzuceniu… Czytaj dalej »Przyjęcie spadku i jego konsekwencje

Bez kategorii

Zagadnienie nazwiska dziecka

Częstym pytaniem, z jakim zwracają się osoby szukające pomocy w PNPP, jestkwestia nazwiska jakie będzie nosić dziecko. Poniżej przedstawione zasadyustalania nazwiska dzieci, które określają przepisy art. 88 i 89 kodeksu rodzinnego iopiekuńczego. Pierwszy określa zasady ustalenia nazwiska dziecka, którego rodzicepozostają w związku małżeńskim. Drugi z tych przepisów nazwiska dzieckaurodzonego poza małżeństwem.Małżonkowie:W przypadku małżonków – istnieją… Czytaj dalej »Zagadnienie nazwiska dziecka

Bez kategorii

Utrzymanie urządzeń granicznych

Zgodnie z art.  154 kodeksu cywilnego domniemywa się, że mury, płoty, miedze,rowy i inne urządzenia podobne, znajdujące się na granicy gruntów sąsiadujących,służą do wspólnego użytku sąsiadów. To samo dotyczy drzew i krzewów na granicy.Korzystający z wymienionych urządzeń obowiązani są ponosić wspólnie koszty ichutrzymania.Ten, kto grodzi swoją nieruchomość, stawiając ogrodzenie, zgodnie z przyjętympoglądem – wykonuje w… Czytaj dalej »Utrzymanie urządzeń granicznych

Bez kategorii

Sposoby podziału majątku wspólnegomałżonków

Wprowadzenie W polskim systemie prawnym wspólność majątkowa pomiędzy małżonkami możebyć albo ustawowa albo umowna. Ta pierwsza powstaje z chwilą zawarciamałżeństwa (art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, dalej: „k.r.o.”) iobejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonkówlub przez jednego z nich (majątek wspólny). Tę drugą małżonkowie bądź nupturiencimogą ustanowić w drodze… Czytaj dalej »Sposoby podziału majątku wspólnegomałżonków

Bez kategorii

Możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Częste pytanie pojawiające się na dyżurach nieodpłatnych porad prawnych to: czy jeśli mam długi, to mogę ogłosić upadłość konsumencką? Odpowiedź na to pytanie zależy od paru okoliczności. Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej może złożyć wniosek o ogłoszenie jej upadłości, jeśli jest ona niewypłacalna. Zgodnie z regulacją zawartą w ustawie – Prawo upadłościowe, dłużnik jest niewypłacalny, jeśli… Czytaj dalej »Możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Bez kategorii

Trwały i zupełny rozpad pożycia jako jedna z podstaw do orzeczenia rozwodu

Sąd może orzec rozwód w sytuacji kiedy zostaną spełnione pozytywne i negatywne przesłanki. Art. 56 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wyróżnia przesłankę, która musi wystąpić, aby rozwód został orzeczony tj. wystąpienie między małżonkami trwałego i zupełnego rozpadu pożycia. Rozpad pożycia małżeńskiego ma charakter zupełny jeżeli ustały więzi fizyczne, duchowe i gospodarcze pomiędzy małżonkami. Zachowanie co najmniej jednej… Czytaj dalej »Trwały i zupełny rozpad pożycia jako jedna z podstaw do orzeczenia rozwodu

Bez kategorii

Możliwość podwyższenia należnych dziecku od rodzica alimentów

Częstym problemem rodzica, który po rozwodzie opiekuje się małoletnim dzieckiem i je utrzymuje, a na rzecz którego to dziecka sąd zasądził alimenty od drugiego rodzica, jest fakt, że w miarę upływu czasu zasądzona kwota alimentów nie pozwala/nie jest wystarczająca do utrzymania dziecka. W takiej sytuacji, w przypadku zmiany okoliczności, istnieje możliwość wystąpienia przez takiego rodzica… Czytaj dalej »Możliwość podwyższenia należnych dziecku od rodzica alimentów

Bez kategorii

OBOWIĄZEK ALIMENTACYJNY WOBEC BYŁEGO MAŁŻONKA

Spełnienie przesłanek zawartych w art. 60 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego umożliwia uzyskanie alimentów od byłego małżonka. Rozwód Rozwiązanie przez sąd ważnie zawartego i istniejącego stosunku małżeńskiego  stanowi okoliczność aktualizującą możliwość uzyskania alimentów od byłego małżonka. Uprawnienie to wynika z natury instytucji małżeństwa oraz z faktu, iż społeczne znaczenie małżeństwa wymaga, aby niektóre konsekwencje zawarcia takiego… Czytaj dalej »OBOWIĄZEK ALIMENTACYJNY WOBEC BYŁEGO MAŁŻONKA

Bez kategorii

Ochrona posiadania służebności

W przypadku naruszenia prawa własności, przysługują właścicielowi roszczeniapetytoryjne w postaci roszczenia windykacyjnego (art. 222 § 1 k.c.) oraz roszczenienegatoryjnego (art. 222 § 2 k.c.). W przypadku naruszenia posiadania przysługujeroszczenie posesoryjne (art. 344 § 1 k.c.), przy czym sąd jedynie bada ostatni stanposiadania i fakt jego naruszenia, nie rozpoznając przy tym samego prawa ani dobrejwiary pozwanego… Czytaj dalej »Ochrona posiadania służebności

Bez kategorii

Wymeldowanie z pobytu stałego

Wprowadzając zmianę przepisów w ustawie z dnia 24 września 2010 (tj. Dz. U. z2018 poz. 1382) o ewidencji ludności w 2011 roku ustawodawca zrezygnował zobowiązku zgłaszania zmian pobytu na terenie Rzeczpospolitej w terminie 3 dni.Przepis ten był bez mała martwy z uwagi na notoryczne niedopełnianie zapisanego wnim obowiązku. Nowy przepis art. 27 ust. 1 wprowadza… Czytaj dalej »Wymeldowanie z pobytu stałego

Scroll to Top